یادداشت‌های حقوقی

WOMEN’S WELCOME BRIDGE – Berlinerinnen bauen Brücken طرحی از انجمن عام المنفعه‌ی زیر است:

Raupe und Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e.V.
Pariser Str. 3
10719 Berlin
تلفن: 030-8892260
فکس: 030-88922610
www.raupeundschmetterling.de
mail@raupeundschmetterling.de

نماینده‌ی قانونی این انجمن، هیئت رئیسان زیر است:
Susanne Janssen, Evelyne da Silva Leandro, Barbara Wolfbauer-Seichter
نشانی (جهت هر‌گونه احضاریه) در بالا ذکر شده است.

ثبت شده در فهرست انجمن‌های دادگاه بخش شارلوتن‌بورگ ذیل شمارهVR 7186 B
شماره مالیاتی در اداره مالیات شارلوتن‌بورگ: 27/676/51031

سرپرست طرح:
Raupe und Schmetterling – Frauen in der Lebensmitte e.V.

عکس‌ها برگرفته از:
pixabay