اطلاعات کرونا

مقررات و قوانين رفتاري در ارتباط با پاندمي- كرونا بطور مدام به روز رساني ميشوند.
اطلاعات جاري در مورد اقدامات حفاظتي و بهداشتي و همينطور خدمات موجود در جهت حمايت از شما به زبانهاي مختلف را در اينجا ملاحظه كنيد